fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INTERNETOWEJ STRONY ZAMÓWIENIOWEJ
WWW.KORPOTAXI.PL

Opisane w niniejszej „Polityce prywatności internetowej strony zamówieniowej www.korpotaxi.pl” zwanej dalej „Polityką” zasady mają zastosowanie do osób użytkujących internetową stronę zamówieniową znajdującą się pod adresem: www.korpotaxi.pl, zwaną dalej „Stroną” lub przekazujących swoje dane Korpo Taxi Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa zwanemu też dalej „Administratorem”, w celu rozpoczęcia korzystania ze Strony. Celem Polityki jest zapoznanie osób odwiedzających Stronę zwanych dalej „Użytkownikami”, z zasadami przetwarzania ich danych osobowych oraz przedstawienie Użytkownikom Strony ich uprawnień związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Będziemy wdzięczni za staranne zapoznanie się z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce przed dokonaniem jej akceptacji, gdyż akceptacja Polityki Prywatności stanowi też zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator nie sprawdza prawdziwości danych podawanych przez Użytkownika Strony, ani ich rzeczywistego powiązania z Użytkownikiem Strony. Wszelkie dane, w tym swoje dane osobowe, Użytkownik Strony podaje Administratorowi dobrowolnie i akceptując niniejszy Regulamin Prywatności udziela na przetwarzanie tych danych, w tym danych osobowych, dobrowolnej zgody.

1. Dokonywanie zmian w Polityce

Treść Polityki w wersji aktualnej jest stale dostępna przez Stronę, przy czym o wprowadzeniu istotnych zmian Administrator dodatkowo powiadomi Użytkowników za pośrednictwem poczty email, o ile dane poczty email zostanie przekazany Administratorowi. Przyjmuje się, że możliwe zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności dokonywane przez Administratora nie będą powodowały, bez uzyskania zgody Użytkownika Strony, nałożenia na Użytkownika Strony dodatkowych obowiązków lub ograniczenia Jego praw. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika będzie oznaczać akceptację zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych powierzonych przez Użytkowników Strony jest : Korpo Taxi Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres korespondencyjny: Korpo Taxi Polska sp. z o.o. sp. k ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected] , poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.korpotaxi.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem +48 22 8111111.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Wykorzystywanie danych przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników, tj. imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, przetwarzane będą w celu: − nawiązania kontaktu w związku ze świadczonymi usługami, tj. zamówienia usług przewozu i związanej z tym obsługi podczas kontaktu z działem obsługi Klienta prowadzonym przez Administratora,

− świadczenie na rzecz Użytkowników usług pośrednictwa przy zamawianiu przez Użytkownika usługi przewozu taksówkowego świadczonego przez Taksówkarzy współpracujących z Administratorem oraz umożliwienie Taksówkarzom wykonanie zamówionej usługi przewozu na rzecz Użytkownika Strony,
− oszacowania płatności za usługę zamówioną za pośrednictwem Strony,
− nadzoru i kontroli nad jakością i prawidłowością usługi świadczonej na rzecz Użytkowników,
− wykonania płatności za usługę jak również kontroli poprawnego rozliczenia Strony, poprzez kontrolę trasy przejazdu, czasu przejazdu, kwoty należnej za przejazd, czasu oczekiwania na taksówkę,
− nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego oraz dalszej wymiany korespondencji,
− dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie,
− dokonywania niezbędnych ustaleń w procesie dochodzenia roszczeń Użytkownika Strony wobec Taksówkarza lub Administratora świadczących usługi zamówione ze Strony lub roszczeń Taksówkarza lub Administratora wobec Użytkownika Strony związanych z wykonaną usługą przewozu zamówioną przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzania danych osobowych Użytkowników będzie dokonywane w oparciu o następujące przepisy prawa:
− art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
− art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
− art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.),
− art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.).

6. Powierzania danych osobowych przez Administratora

Zebrane dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym w celu przygotowania i przesłania ofert marketingowych, promocyjnych i handlowych, podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji usług przewozu.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Czas ten będzie ograniczony wyłącznie ewentualnym wycofaniem zgody. Odwołanie zgody wymaga przesłania „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

8. Profilowanie

Administrator nie poddaje danych osobowych Użytkowników Strony procesom profilowania oraz nie wykorzystuje ich do podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkowników Strony.

9. Uprawnienia Użytkowników Strony związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Użytkownikom Strony przysługują następujące uprawnienia:
− Prawo do uzupełnienia lub sprostowania danych osobowych. Na życzenie Użytkowników Strony Administrator będzie dokonywał sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełniania danych niekompletnych, na podstawie podanych w tym celu przez Użytkowników Strony danych koniecznych do uzupełnienia lub danych prawidłowych.
− Prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownicy Strony mogą zwrócić się do Administratora o udzielenie dostępu do ich danych osobowych, o przekazanie kopi tych
danych osobowych, o potwierdzenie przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora oraz o inne informacje, jeżeli do ich udzielenia obliguje Administratora prawo. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa dostępu do danych osobowych Administrator dołoży staranności aby uwiarygodnić, że osoba która zwraca się do Administratora o dostęp do danych osobowych jest Użytkownikiem uprawnionym do otrzymania informacji, której żąda.
− Prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownik Strony ma prawo zażądania od Administratora przesłania , dotyczących go i przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, do innego administratora danych osobowych. Użytkownik Strony ma prawo do zażądania od Administratora wydania jego wcześniej udostępnionych Administratorowi danych osobowych w powszechnie obowiązującym, standardowym formacie.
− Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ze wszystkich powyżej wymienionych uprawnień Użytkownicy mogą skorzystać poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: [email protected] bądź listownie na adres korespondencyjny: Korpo Taxi Polska sp. z o.o. sp. k. ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa.

10. Możliwość wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Wyrażenie zgody

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest obowiązkowe i w przypadku nie wrażenia zgody dostępność do strony będzie uniemożliwiona. W związku z powyższym odkwiknięcie pola wyboru pojawiającego się wraz z komunikatem wstępnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Korpo Taxi Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Siedzibna 22, 03-317
Warszawa), jako administratora danych, danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, w celach wskazanych w punkcie 4 Polityki.

Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na powyżej wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail: [email protected] Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pragniemy zapewnić, iż Korpo Taxi Polska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Zarząd Korpo Taxi Polska

 

error: Content is protected !!